img418

Innleiing

Åkra er eit lite bygdesamfunn i Kvinnherad kommune i Hordaland. Åkra ligg på nordsida av Åkrafjorden. Fylkesveg 40 er eineste innfartsveg til bygda, som vart opna inn til Åkra i 1970. Før dette måtte ein ta sjøvegen inn Åkrafjorden. I bygda fins det daglegvarebutikk, båtbyggeri, grunnskule og barnehage. Dei største neringene i Åkra er jordbruk, turisme og oppvekstsenteret. Ellers pendlar mange innbyggerar til arbeid utanfor bygda. I sommarhalvåret ferierer mange turistar i utleigehytter i bygda.
Det går kollektivtransport to gonger i veka til Åkra.
Bygda er omkransa av fjell på tre sider; i nord Skårafjell og Ingahogg, i aust Vågsfjellet og i vest Krakaheia.
Det naturlege senteret i bygda er i dag området rundt daglegvarebutikken som ligg på eit sørvendt elvedelta ved sjøen. Ved butikken ligg også Sjøbua Kafé som er open i helger og ferieperiodar, drift av kaféen er basert på dugnad.
Havneførehald i dette området er utfordrande og det er ingen naturleg beskyttelse mot havområdet mot sør.
Dette dokumentet beskriv planar for etablering av bølgebrytar / hamn knytt til bygdesenteret.Prosjektbeskrivelse1.Bakgrunn
Åkra har over dei seinare år erfart redusert busetnad og avtagande aktivitet i primærnæringene.  Innbyggjerane er på ulike måtar engasjert i forhold til denne utfordringen og arbeidar aktivt for å skape alternativ som kan bidra til å snu trenden.
Turisme, i form av gårdsturisme og utleigehytter har auka og i sesongane bidreg dette til aktivitet i bygda.
Særleg i sommarhalvåret er Åkrafjorden og områda rundt attraktive for båtliv, og bygda har og eigen båtbyggeverkstad.
Vågsvika har gode hamneforhold mot aust, men dette er hovudsakeleg private område, samt ei mindre andelsbrygge.
Det har over lang tid vært diskutert å forbetre hamneforholda i Åkra og då særleg knytt til bygdesenteret. Det er antatt at ei slik hamn vil:
Auke aktiviteten i bygdesenteret (butikk og kafé)
Gi trygg hamn for gjestande båtar. I dag er det liten moglegheit for hamneplass som er beskytta
Gi båtplassar til innbyggjarar som ønskjer dette
Gi eit større avskjerma område mot nord for oppankring og eventuelt annan aktivitet (i dette området ligg det seks eksisterande naust og tre utleige einheiter som vil få fordel av ei hamn)
Gi moglegheit for å utvikle fellesområde på land med rasteområder, oppstillingsområde for campingbil osv, samt opptrekksplass for båt(alt dette rundt eksisterande sanitærbygg)
Gi moglegheit for kano / kajakk hamn / sjøsetting / lagring knytta til bryggeanlegg
2.Prosjekt
Hamn
Situasjonsskisse, sjå Vedlegg D
Prosjektet er planlagt med flytande betongelement, type Bølgebrytar (20m x 4m), som forankrast til havbotnen med betonglodd (á 2500 kg, Vedlegg B). I denne skissa er det antatt tre bølgjebrytarar i lenke. (sjå Vedlegg A)
Brygga forankrast i land mot eksisterande fylling. Fyllinga må forsterkast og plastrast anten med betong / betongelement (Vedlegg B) eller naturstein.
Tilkomst til brygga er via fleksibel gongveg festa i land (sjå bilete)


Båtplassar blir lagt til rette for ved hjelp av utriggar / fortøyingsbom på innsida (nord) av bølgjedempar og utsida kan nyttast som område for korttidsfortøying, sjøsetting av kano / kajakk o.l.
Ei framtidig utviding av brygga for fleire båtplassar kan forholdsvis enkelt tilrettelggast med eit flytebryggesystem på nordsida av bølgjedemparen. Det er og mogleg å legge ut frittståande flytebryggesystem i ly av bølgjedempar om dette er meir hensiktsmessig.
Det blir lagt til rette for ferskvatn og strømuttak på bølgjebrytar (bilete, El-Bjørn AS)
 Følgjeleg vil installasjon av bølgjedempar vera det som etablerer eit nytt hamneområde samt legg til rette for auka bruksmoglegheiter av området innanfor (nord) for denne.  Tilkomst til hamn
Tilkomst til hamneanlegget er gjennom fleksibel landgang. Det bør vurderast om denne skal kunne løftast opp frå bryggeanlegg ved dårlig vér for å førebygge eventuelle skader.
Området mellom lagerbygg for butikk og eksisterande sanitæranlegg er tenkt opparbeida og tilrettelagt som oppstillingsplass for eksempelvis campingbilar, rekreasjonsområde (sitteplasser, grill, osv) begrensa parkering etc. Her bør det gjerne bli lagt til rette for strøm og uttak for ferskvatn.
Like nord for eksisterande sanitærbygg er det i dag tilkomst til sjø som bl.a nyttast til opptrekk av båtar. Det bør vurderast å utarbeide betre opptrekk for båt på dette området då det i dag ikkje eksisterer andre område som er godt tilrettelagt for denne type aktivitet. Med tilrettelegging blir det tenkt:
Rydding og eventuelt tilpasse stigning i terreng
Støyping av sole
Uttak for ferskvatn og strøm (vask / trykkspyling)3.Kostnadsoverslag og finansieringFinansieringTilskot
Finansiering av prosjektet kan organiserast på ulike måtar, men det er antatt at en stor del av finansieringa kan dekkast ved tilskot / stønad frå ulike tilskotssordningar, samt direkte bidrag frå bedrifter og organisasjonar.
Moglege stader å søke tilskot / stønad:
Nærmiljøtiltak
Tippemidlar
Kvinnherad kommune
Bedrifter
Åkrafjorden oppleving

 

Organisering og drift
Ein vanleg måte å organisere eit tiltak som dette er å etablere eit båtlag / hamnelag kor medlemmane står som ansvarlege for drift og vedlikehald av anlegget. Gjennom dette kan vidare finansiering gjennomførast eksempelvis ved:
Innskots / sal av båtplassar
Banklån
Andelslån frå medlemmer til laget
Inntekter til eit lag kjem normalt gjennom årsavgifter for båtplassar, men i dette tilfellet kan også inntekter frå campingbilar eventuelt vurderast (dette er ei betydeleg inntekt for eksempel for Ølen Båtlag). Avgift for opptrekk / utsetting av båt. Her fins nok fleire andre moglegheiter. Vedlegg E viser eit eksempel på korleis eit båtlag kan organiserast.
Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag er ikkje kvalifisert og må verifiserast. Tilbod frå Etne Betong as er innhenta og vist i Vedlegg C.Vedlegg A
Bølgjebrytar (modellar med skjørt) Etne Betong
EBS
Vår bølgjebrytar  – spesialkonstruert for en ekstra rolig hamn.
Std. lengder
12m, 15m, 18m, 20m
Betongbredde
3m (inkl fenderstokkar 3,3m), 4m (inkl fenderstokkar 4,3m)
Std. dybde
1,6mDenne modellen har skjørt ned på langsidene som aukar stabiliteten og dei bølgebrytande eigenskapane og gir ei ekstra roleg hamn.
Bryggene blir levert som standard med fender av treverk på langsidene (trykkimpregnert 4’’x 6’’ og utpåliggande dekkbord: 1,5’’ x 6’’) og trekkerøyr for enkel montering av tilleggsutstyr som vatn- og strømpostar.
Bryggene har forankringsbrønnar i kvart hjørne med 5mm aluminiumslokk («five bar»).
TEKNISKE DATA
Std. lengder
12m, 15m, 18m, 20m
Betongbredde
3m (inkl fenderstokkar 3,3m), 4m (inkl fenderstokkar 4,3m)
Std. dybde
1,6m
KONSTRUKSJONSDETALJER
Flytemiddel
Isopor: XPS S-60
Betongkvalitet
B45 MF40 med glassfiber (Fibrin) og plastfiber (Shogun)
Betongtykkelse og overdekning
7 cm i topp og 9 cm i sidene. Overdekning ca. 3,5 cm.
Overflaten handpussast for å få ein fin finish.
Detaljer
Bryggene blir levert med fender av trevirke. Standard blir bryggene levert med trykkimpregnert 4’’x 6’’ og utpåliggende dekkbord: 1,5’’ x 6’’.Bryggene har forankringsbrønnar i kvart hjørne med 5mm aluminiumslokk («five bar»).Vedlegg BMoringar
Vi produserer moringar som nyttast som ankerlodd for oppankring av flytebrygger. Desse er konstruert med bua underside, som gjer at moringa skjær seg godt ned i sjøbotnen. Disse blir levert med galvanisert auga for montering av ankerkjetting og med innstøypt røyr for tekking av ankertau.
Moringane blir levert i størrelsar på 1.000, 1.600 og 2.500 kg
Dempeplater
Dempeplater til å henge i ankerkjettingar til flytebrygger. Blir levert i to tykkelser med vekt på henholdsvis 500 og 800 kg.
Størrelse 1,5 x 1,5 x 0,1 m , vekt 500 kg
Størrelse 1,5 x 1,5 x 0,15 m , vekt 800kg
Betongblokker for kaianlegg
Me produserer og leverer betongblokker for kaianlegg. Dette er ein enkel og solid måte å bygge opp brygger på. Blokkene blir levert i rette blokker samt bua med 90 graders sving.
Størrelsar, rett blokk:
1,0m x 2,0m x 0,6m
1,0m x 2,0m x 1,2m
1,0m x 1,0m x 0,6m
1,0m x 1,5m x 0,6m
Størrelsar, 90 grader sving:
2,0m x 2,0m x 0,6m
2,0m x 2,0m x1,2mProsjektbeskrivelse1.Bakgrunn
Åkra har over dei seinare år erfart redusert busetnad og avtagande aktivitet i primærnæringene.  Innbyggjerane er på ulike måtar engasjert i forhold til denne utfordringen og arbeidar aktivt for å skape alternativ som kan bidra til å snu trenden.
Turisme, i form av gårdsturisme og utleigehytter har auka og i sesongane bidreg dette til aktivitet i bygda.
Særleg i sommarhalvåret er Åkrafjorden og områda rundt attraktive for båtliv, og bygda har og eigen båtbyggeverkstad.
Vågsvika har gode hamneforhold mot aust, men dette er hovudsakeleg private område, samt ei mindre andelsbrygge.
Det har over lang tid vært diskutert å forbetre hamneforholda i Åkra og då særleg knytt til bygdesenteret. Det er antatt at ei slik hamn vil:
Auke aktiviteten i bygdesenteret (butikk og kafé)
Gi trygg hamn for gjestande båtar. I dag er det liten moglegheit for hamneplass som er beskytta
Gi båtplassar til innbyggjarar som ønskjer dette
Gi eit større avskjerma område mot nord for oppankring og eventuelt annan aktivitet (i dette området ligg det seks eksisterande naust og tre utleige einheiter som vil få fordel av ei hamn)
Gi moglegheit for å utvikle fellesområde på land med rasteområder, oppstillingsområde for campingbil osv, samt opptrekksplass for båt(alt dette rundt eksisterande sanitærbygg)
Gi moglegheit for kano / kajakk hamn / sjøsetting / lagring knytta til bryggeanlegg
2.Prosjekt
Hamn
Situasjonsskisse, sjå Vedlegg D
Prosjektet er planlagt med flytande betongelement, type Bølgebrytar (20m x 4m), som forankrast til havbotnen med betonglodd (á 2500 kg, Vedlegg B). I denne skissa er det antatt tre bølgjebrytarar i lenke. (sjå Vedlegg A)
Brygga forankrast i land mot eksisterande fylling. Fyllinga må forsterkast og plastrast anten med betong / betongelement (Vedlegg B) eller naturstein.
Tilkomst til brygga er via fleksibel gongveg festa i land (sjå bilete)
Båtplassar blir lagt til rette for ved hjelp av utriggar / fortøyingsbom på innsida (nord) av bølgjedempar og utsida kan nyttast som område for korttidsfortøying, sjøsetting av kano / kajakk o.l.
Ei framtidig utviding av brygga for fleire båtplassar kan forholdsvis enkelt tilrettelggast med eit flytebryggesystem på nordsida av bølgjedemparen. Det er og mogleg å legge ut frittståande flytebryggesystem i ly av bølgjedempar om dette er meir hensiktsmessig.
Det blir lagt til rette for ferskvatn og strømuttak på bølgjebrytar (bilete, El-Bjørn AS)
 Følgjeleg vil installasjon av bølgjedempar vera det som etablerer eit nytt hamneområde samt legg til rette for auka bruksmoglegheiter av området innanfor (nord) for denne.  Tilkomst til hamn
Tilkomst til hamneanlegget er gjennom fleksibel landgang. Det bør vurderast om denne skal kunne løftast opp frå bryggeanlegg ved dårlig vér for å førebygge eventuelle skader.
Området mellom lagerbygg for butikk og eksisterande sanitæranlegg er tenkt opparbeida og tilrettelagt som oppstillingsplass for eksempelvis campingbilar, rekreasjonsområde (sitteplasser, grill, osv) begrensa parkering etc. Her bør det gjerne bli lagt til rette for strøm og uttak for ferskvatn.
Like nord for eksisterande sanitærbygg er det i dag tilkomst til sjø som bl.a nyttast til opptrekk av båtar. Det bør vurderast å utarbeide betre opptrekk for båt på dette området då det i dag ikkje eksisterer andre område som er godt tilrettelagt for denne type aktivitet. Med tilrettelegging blir det tenkt:
Rydding og eventuelt tilpasse stigning i terreng
Støyping av sole
Uttak for ferskvatn og strøm (vask / trykkspyling)3.Kostnadsoverslag og finansieringFinansieringTilskot
Finansiering av prosjektet kan organiserast på ulike måtar, men det er antatt at en stor del av finansieringa kan dekkast ved tilskot / stønad frå ulike tilskotssordningar, samt direkte bidrag frå bedrifter og organisasjonar.
Moglege stader å søke tilskot / stønad:
Nærmiljøtiltak
Tippemidlar
Kvinnherad kommune
Bedrifter
Åkrafjorden oppleving
Organisering og drift
Ein vanleg måte å organisere eit tiltak som dette er å etablere eit båtlag / hamnelag kor medlemmane står som ansvarlege for drift og vedlikehald av anlegget. Gjennom dette kan vidare finansiering gjennomførast eksempelvis ved:
Innskots / sal av båtplassar
Banklån
Andelslån frå medlemmer til laget
Inntekter til eit lag kjem normalt gjennom årsavgifter for båtplassar, men i dette tilfellet kan også inntekter frå campingbilar eventuelt vurderast (dette er ei betydeleg inntekt for eksempel for Ølen Båtlag). Avgift for opptrekk / utsetting av båt. Her fins nok fleire andre moglegheiter. Vedlegg E viser eit eksempel på korleis eit båtlag kan organiserast.
Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag er ikkje kvalifisert og må verifiserast. Tilbod frå Etne Betong as er innhenta og vist i Vedlegg C.

Vedlegg A
Bølgjebrytar (modellar med skjørt) Etne Betong
EBS
Vår bølgjebrytar  – spesialkonstruert for en ekstra rolig hamn.
Std. lengder
12m, 15m, 18m, 20m
Betongbredde
3m (inkl fenderstokkar 3,3m), 4m (inkl fenderstokkar 4,3m)
Std. dybde
1,6mDenne modellen har skjørt ned på langsidene som aukar stabiliteten og dei bølgebrytande eigenskapane og gir ei ekstra roleg hamn.
Bryggene blir levert som standard med fender av treverk på langsidene (trykkimpregnert 4’’x 6’’ og utpåliggande dekkbord: 1,5’’ x 6’’) og trekkerøyr for enkel montering av tilleggsutstyr som vatn- og strømpostar.
Bryggene har forankringsbrønnar i kvart hjørne med 5mm aluminiumslokk («five bar»).
TEKNISKE DATA
Std. lengder
12m, 15m, 18m, 20m
Betongbredde
3m (inkl fenderstokkar 3,3m), 4m (inkl fenderstokkar 4,3m)
Std. dybde
1,6m
KONSTRUKSJONSDETALJER
Flytemiddel
Isopor: XPS S-60
Betongkvalitet
B45 MF40 med glassfiber (Fibrin) og plastfiber (Shogun)
Betongtykkelse og overdekning
7 cm i topp og 9 cm i sidene. Overdekning ca. 3,5 cm.
Overflaten handpussast for å få ein fin finish.
Detaljer
Bryggene blir levert med fender av trevirke. Standard blir bryggene levert med trykkimpregnert 4’’x 6’’ og utpåliggende dekkbord: 1,5’’ x 6’’.Bryggene har forankringsbrønnar i kvart hjørne med 5mm aluminiumslokk («five bar»).Vedlegg BMoringar
Vi produserer moringar som nyttast som ankerlodd for oppankring av flytebrygger. Desse er konstruert med bua underside, som gjer at moringa skjær seg godt ned i sjøbotnen. Disse blir levert med galvanisert auga for montering av ankerkjetting og med innstøypt røyr for tekking av ankertau.
Moringane blir levert i størrelsar på 1.000, 1.600 og 2.500 kg
Dempeplater
Dempeplater til å henge i ankerkjettingar til flytebrygger. Blir levert i to tykkelser med vekt på henholdsvis 500 og 800 kg.
Størrelse 1,5 x 1,5 x 0,1 m , vekt 500 kg
Størrelse 1,5 x 1,5 x 0,15 m , vekt 800kg
Betongblokker for kaianlegg
Me produserer og leverer betongblokker for kaianlegg. Dette er ein enkel og solid måte å bygge opp brygger på. Blokkene blir levert i rette blokker samt bua med 90 graders sving.
Størrelsar, rett blokk:
1,0m x 2,0m x 0,6m
1,0m x 2,0m x 1,2m
1,0m x 1,0m x 0,6m
1,0m x 1,5m x 0,6m
Størrelsar, 90 grader sving:
2,0m x 2,0m x 0,6m
2,0m x 2,0m x1,2m

img421

img422

img423

img424